The dating pp ua

Posted by / 08-Jan-2018 11:46

The dating pp ua

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ban giúp lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực nội chính tháng, quý, 6 tháng, năm; tham mưu sơ kết, tổng kết các hoạt động về công tác nội chính.

b) Chủ trì tham mưu, đề xuất giúp lãnh đạo Ban xây dựng nghị quyết, chỉ thị, đề án…

– Chủ trì giúp Thường trực Tỉnh uỷ việc tiếp công dân; chịu trách nhiệm tham mưu, xử lý, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ; đôn đốc các huyện ủy, thành ủy và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Đảng.

– Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban định kỳ hằng quý với các cơ quan nội chính tỉnh.

– Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính địa phương thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Chủ trì hoặc phối hợp thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng trước khi trình Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

2.4- Tham gia với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác cán bộ theo phân cấp; tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp theo quy định.

2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ giao: – Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ theo dõi công tác nội chính của các huyện uỷ, thành ủy.

c) Chủ trì tham mưu giúp lãnh đạo Ban theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các cơ quan nội chính…; theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả xử lý các vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và Nhà nước.i) Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban tham gia với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ theo phân cấp; tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp theo quy định.k) Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban xây dựng báo cáo giao ban định kỳ hằng quý với các cơ quan nội chính tỉnh; báo cáo đột xuất, chuyên đề về lĩnh vực nội chính.e) Đề xuất với lãnh đạo Ban tham mưu giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo về chủ trương xử lý đối với một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.f) Tham mưu giúp lãnh đạo Ban chủ trì hoặc phối hợp trong việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh uỷ trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính.

the dating pp ua-48the dating pp ua-79the dating pp ua-9

– Thực hiện các công việc khác khi được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ giao.

One thought on “the dating pp ua”